Tel: 24-268-50-83
Popłacińska 42, 09-401 Płock

Tel: 24-231-48-36
Osiedlowa 1, 09-401 Płock

Polityka Prywatności

Informacja dla pacjenta (RODO)

 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Radziwie” z siedzibą Płock ul. Popłacińska 42
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dbającym o ochronę powierzonych przez Panią/a danych jest zapewniony pod numerem telefonu 606213134lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach zdrowotnych w zakresie rejestracji, dotyczącym ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, diagnostyki medycznej, zarządzania udzielaniem usług medycznych, zapewnieniem zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, prowadzenia rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski.
 4. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana udostępnione dobrowolnie jednak ich podanie jest niezbędnedo realizacji celu/celów określonych w pkt. 3 na podstawie przepisów określonych w pkt. 5.
 5. Pani/a dane osobowebędą przetwarzane w oparciu o przepisy prawne tj.: − Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 186 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 z późn. zm.) − Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE − Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46 z późn. zm.).
 1. Odbiorcą Pani/a danych osobowych będą:
 • Osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Osoby upoważnione na wniosek Pani/a
 • Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niż w/w oraz do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych
 1. Pani/a dane osobowebędą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa :
 • dokumentacja medyczna przez okres 20 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).
 •  dokumentacja medyczna pacjenta, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat – od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon),
 • skierowania na badania i zlecenia lekarza (5 lat – od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia, które było przyczyną wystawienia skierowania lub zlecenia),
 • dokumentacja medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 lat (22 lata),
 • zaświadczenia lekarskie (w tym ZUS-ZLA) 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono.
 • skargi i wnioski do czasu utraty przydatności, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat (termin przedawnienia roszczeń) od rozpatrzenia. Po upływie czasu przechowywania dokumentacji jest ona niszczona – niemożliwa jest identyfikacja pacjenta, którego dana dokumentacja dotyczyła.
 1. W okresie przetwarzania danych przez administratora posiada Pani/Pan prawo do:
 •  dostępu do udostępnionych danych osobowych i informacji o stanie zdrowia (art. 9 i 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta);
 • poprawiania, w tym uzupełniania danych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • sprostowania wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej;
 • usunięcia i ograniczenia przetwarzaniajednak w przypadku danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej w ograniczonym zakresie, tak aby ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych nie mogły istotnie utrudnić realizację tych celów;
 • przenoszenia danych, za wyjątkiem danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę (zastosowanie ma tutaj tryb udostępnia dokumentacji medycznej);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/a narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • cofnięcia zgodny, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody;
 1. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.