Tel: 24-268-50-83
Tel: 600-777-204
Popłacińska 42, 09-401 Płock

Tel: 24-231-48-36
Osiedlowa 1, 09-401 Płock

Narodowy Fundusz Zdrowia
Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

poniedziałek – piątek 08:00 – 16:00

00-613 Warszawa, ul.Chałubińskiego 8

Infolinia ogólna 22 456 74 01
Infolinia kolejkowa 0 800 804 007

www.nfz-warszawa.pl

 


 

Narodowy Fundusz Zdrowia – Delegatura w Płocku

poniedziałek – piątek 08:00 – 15:45

09-402 Płock, ul.Padlewskiego 18c
tel: 24 352 90 00


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Bezpłatna infolinia
0 800 190 590

 


Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

00-671 Warszawa, ul.Koszykowa 78
tel: 22 279 78 42
tel: 22 279 78 43

 


 

Numery telefonów alarmowych ratownictwa medycznego

112
999


Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

codziennie od godz. 18:00 do godz. 08:00

soboty, niedziele, święta – całą dobę

Płock, ul.Strzelecka 3
tel: 24 366 78 06
Płock, ul.Kościuszki 28
tel: 24 364 51 00


 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia Radziwie”
09-401 Płock ul. Popłacińska 42

Udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia stomatologiczna
Poradnia położniczo-ginekologiczna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

godziny pracy: poniedziałek – piątek 07:30 – 18:00

Punkt pobrań

godziny pracy: poniedziałek – piątek 07:30 – 09:30

Szczepienia ochronne u dzieci

poniedziałek 16:00 – 18:00
wtorek 10:30 – 11:30
czwartek 15:00 – 17:00

Rejestracja

Telefon: 24 268 50 83

UWAGA: Wizyty domowe nagłe realizowane są na bieżąco

Właściciel Dyrektor medyczny
Wanda Pociej-Siera
Skargi i wnioski przyjmuje w środy 15.00-16.00
przy ul. Popłacińskiej 42 lub kontakt na stronie www.przychodniaradziwie.pl
Dyrektor zarządzający
Katarzyna Sztupecka
Skargi i wnioski przyjmuje w poniedziałki 14.00-15.00
przy ul. Popłacińskiej 42 lub kontakt na stronie www.przychodniaradziwie.pl


 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia Radziwie” Filia nr 1
09-401 Płock ul. Osiedlowa 1

Udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia stomatologiczna w zakresie ortodoncji

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

godziny pracy: poniedziałek – piątek 07:30 – 18:00

Punkt pobrań

godziny pracy: poniedziałek – piątek 07:30 – 09:30

Szczepienia ochronne u dzieci

wtorek 15:00 – 16:30
czwartek 10:00 – 12:00

Rejestracja

Telefon: 24 231 48 36

UWAGA: Wizyty domowe nagłe realizowane są na bieżąco

Właściciel Dyrektor medyczny
Wanda Pociej-Siera
Skargi i wnioski przyjmuje w środy 15.00-16.00
przy ul. Popłacińskiej 42 lub kontakt na stronie www.przychodniaradziwie.pl
Dyrektor zarządzający
Katarzyna Sztupecka
Skargi i wnioski przyjmuje w poniedziałki 14.00-15.00
przy ul. Popłacińskiej 42 lub kontakt na stronie www.przychodniaradziwie.pl

 


UWAGA

Zastrzyki zlecone przez lekarza wykonywane są w gabinecie zabiegowym codziennie w godzinach

09.30 – 12.00
15.00 – 17.00

Po zastrzyku należy przebywać na terenie Przychodni co najmniej pół godziny.

 


UWAGA

Z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusa COVID-19 nasza Przychodnia podejmuje działania w celu ochrony społeczności.

Konieczne jest przestrzeganie wszystkich instrukcji.

W czasie szczepienia powinien towarzyszyć dziecku tylko jeden rodzic/opiekun.


Przyjmowanie zleceń na leki stałe oraz wyroby medyczne odbywa się codziennie w godzinach
09:30 – 17:30
jednorazowo na wszystkie leki stałe w Przychodni na ul. Popłacińskiej 42, w Przychodni na ul. Osiedlowej 1 oraz pod nr telefonów

24 268 50 83 Radziwie
24 231 48 36 Góry

Odbiór recept następuje w Przychodni, telefonicznie lub przez Internetowe Konto Pacjenta po zalogowaniu na stronę pacjent.gov.pl

Recepty może odebrać pacjent zgłaszający się osobiście lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentację medyczną po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” znajduje się w rejestracji Przychodni do wglądu na wniosek pacjenta.
Opłaty za udzielane świadczenia pobierane są w rejestracji lub gabinecie lekarskim.


UWAGA

Z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusa COVID-19 nasza Przychodnia podejmuje działania w celu ochrony społeczności oraz personelu

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.).

Na terenie Przychodni obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
• całościowe zaburzenia rozwoju,
• zaburzenia psychiczne,
• niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
• trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
• zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.


 

ZASADY KORZYSTANIA Z PORAD LEKARSKICH

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Korzystasz z teleporady, gdy:

 1. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 2. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 3. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza:

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Przebieg teleporady:

 1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
 2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

 


 

W ramach działań na rzecz promocji zdrowia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE”, realizowane są programy profilaktyczne finansowane przez Urząd Miasta Płocka, które obejmują szczepienia: przeciw zakażeniu Neisseria meningitidis typ C dla dzieci między 12 a 23 miesiącem życia, przeciw zakażeniu (HPV) Wirusowi Brodawczaka Ludzkiego dla dziewczynek w 12 roku życia, przeciw zakażeniu grypy dla osób powyżej 65 roku życia.

Przychodnia od stycznia 2021 roku aktywnie uczestniczy również w realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Szczepień przeciw COVID-19.

Program cytologiczny realizowany jest w ramach Poradni ginekologiczno-położniczej dla wszystkich kobiet. W ramach działań na rzecz promocji zdrowia lekarze POZ zlecają badania w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Spirometria wykonywana jest w placówce przy ul. Popłacińskiej 42 Płock w ramach pracy Poradni pielęgniarki i lekarza POZ.

Pielęgniarki środowiskowe przeprowadzają pogadanki z pacjentami na temat prawidłowego odżywiania, doboru odpowiedniej aktywności fizycznej, właściwej higieny snu i odpoczynku.

Lekarz stomatolog we współpracy z higienistką stomatologiczną prowadzą na terenie Przychodni indywidualną profilaktykę dotyczącą jamy ustnej pacjenta.

Noworodki i niemowlęta objęte są stałą opieką i wsparciem ze strony położnej środowiskowej i pielęgniarki w zakresie prawidłowej pielęgnacji, diety oraz działań profilaktycznych jakie mogą podejmować rodzice w opiece nad dziećmi.

 


Płock 01.12.2022

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający załącznik nr 1a dotyczący wysokości opłat za dokumentację medyczną.

Dokumentacja może być udostępniona:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (o ile zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie Twojego życia lub zdrowia);
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.

W ramach wglądu do dokumentacji medycznej w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do sporządzenia notatek lub zdjęć dokumentacji medycznej.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie upoważnionej.

Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne.

Za przygotowanie wyciągu, odpisu, kopii wydruku lub skanu placówka medyczna może pobierać opłatę.

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 1 grudnia 2022 r. wynosi:

→ za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej nie może przekroczyć – 12,96 zł;
→ za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekroczyć – 0,45 zł;
→ za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych nie może przekroczyć – 2,59 zł.

 


Płock 01.12.2022

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający załącznik nr 2d dotyczący wysokości opłat za udzielone świadczenia zdrowotne.

Cennik badań laboratoryjnych i konsultacji lekarskiej

 1. Konsultacja lekarska 150,00 zł
 2. Cennik badań laboratoryjnych znajduje się po adresem: https://diag.pl/pacjent/

 


Płock 30.05.2019

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający informacje dotyczące monitoringu.

 1. Z dniem 30.05.2019r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), wprowadza się monitoring wizyjny na zewnątrz na terenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42 09-401 Płock oraz monitoring zewnętrzny i wewnętrzny przy stanowisku rejestracji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Radziwie” Filia nr 1 ul. Osiedlowa 1 09-401 Płock, polegający na rejestracji obrazu w pętli 30 dniowej.
 2. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt1.
 3. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
 4. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez czas określony w pkt 1, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 5. Informacją dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego zamieszczona jest w miejscach widocznych dla pacjentów oraz pracowników.
 6. Pracownik oraz pacjent, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.

 

 


Płock 01.01.2019

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający załącznik nr 2b dotyczący wysokości opłat za udzielone świadczenia zdrowotne.

  STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA / wypełnienia światłoutwardzalne
1. klasa I 150,00 zł
2. ubytek MOD 200,00zł
3. klasa III 200,00 zł
4. klasa IV 250,00 zł
5. klasa V 200,0 zł
6. wzmocnienie zęba martwego włóknem szklanym + wypełnienie 400,00 zł
7. estetyczna odbudowa zęba 350,00 zł
ENDODONCJA
1. dewitalizacja 120,00 zł
2. ekstrypacja w znieczuleniu 180,00 zł
3. opatrunek kanałowy 80,00 zł
4. leczenie endodontyczne zęba  1 kanałowego 200,00 zł
5. leczenie endodontyczne zęba  2 kanałowego 350,00 zł
6. leczenie endodontyczne zęba  3 kanałowego 400,00 zł
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
1. wizyta adaptacyjna dziecka 80,00 zł
2. wypełnienie Twinky Star /kolorowe lub białe/ 140,00 zł
3. wypełnienie ZnO 80,00 zł
4. dewitalizacja 100,00 zł
5. amputacja farmokrezolowa  /z wypełnieniem/ 150,00 zł
6. lapisowanie /3 wizyt/ 120,00 zł
CHIRURGIA
1. ekstrakcja zęba 1-korzeniowego 180,00 zł
2. ekstrakcja zęba wielokorzeniowego 200,00 zł
3. ekstrakcja półchirurgiczna 160,00 zł
4. opatrunek 70,00 zł.
PROFILAKTYKA
1. scaling 120,00 zł
2. scaling+lakierowanie 250,00 zł
3. lakierowanie /całe uzębienie/ 200,00 zł
4. lakowanie całość 100,00 zł
5. przegląd, badanie, porada 80,00 zł
6. piaskowanie 100,00 zł
PROTETYKA
1. proteza akrylowa częściowa/ do 10 zębów/ 750,00 zł
2. proteza akrylowa całkowita 800,00 zł
3. proteza szkieletowa metalowa 1500,00 zł
4. proteza acetalowa 1400,00 zł
5. punkt w moście porcelanowym na metalu 700,00
6. licówka porcelanowa 1200,00
7. nakładki wybielające komplet 500,00 zł
8. Szynowanie zębów 1 ząb 100,00 zł
INNE
1. znieczulenie 50,00 zł
2. RTG 30,00 zł

 


Płock 01.01.2021

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RADZIWIE” wprowadzający załącznik nr 2c dotyczący wysokości opłat za udzielone świadczenia zdrowotne.

Cennik usług ortodontycznych

 

Zakres usługi Cena
1. Konsultacja 150,00 zł.
2 .Modele diagnostyczne 100,00 zł.
3. Plan leczenia 150,00 zł.
4. Aparat stały metalowy- jeden łuk 1600,00 zł.
5. Aparat stały kryształowy, estetyczny- jeden łuk 2400,00 zł.
6.  Aparat stały samoligaturujący , metalowy- jeden łuk 2200,00 zł.
7. Aparat samoligaturujący, estetyczny – jeden łuk 2800,00 zł.
8. Aparat stały metalowy , estetyczny , zamki ICONIX -jeden łuk 2200,00 zł.
9. Aparat niewidoczny , Clear Aligner- trzy nakładki 850,00 zł.
10. Aparat niewidoczny , Clear Aligner -set up, plan leczenia 250,00 zł.
11. Aparat Twin-Block, Stockfischa,Klammta 900,00 zł.
12.Aparat typuGMD 900,00 zł.
13. Aparat Pendulum 500,00 zł.
14. Aparat typu Rotator Expander, BiHelix 450,00 zł.
15. Płytka Nancea 450,00 zł.
16. Aarat typu Hyrax, Haasa 1100,00 zł.
17. Aparat typu Hyrax+ maska twarzowa 1550,00 zł.
18. Aparat ruchomy na 1 łuk (+ dodatkowy element) 650,00zł.(+50zł).
19. Wizyta kontrolna z aparatem stałym – jeden łuk 150,00 zł.
20. Wizyta kontrolna z aparatem stałym – dwa łuki 200,00 zł.
21. Dopłata za łuk powlekany , estetyczny 60,00 zł.
22. Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym – jeden łuk 100,00 zł.
23. Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym – dwa łuki 150,00 zł.
24. Wizyta kontrolna z aparatem Hyrax, Haasa 60,00 zł.
25. Zdjęcie aparatu stałego i retencja stała ( za jeden łuk) 550,00 zł.
26. Płytka retencyjna 450,00 zł.
27. Kontrola retencyjna 80,00 zł.
28. Utrzymywacz przestrzeni 25,00 zł.
29. Mikroimplant 550,00 zł.
30. Podklejenie retencji stałej z innego gabinetu (cena od) 200,00 zł.
31. Podniesienie  zwarcia ( cena od zęba) 50,00 zł.
32. Kontrola /Zdjęcie aparatu grubołukow./ Ponowne zacement. 80,00 zł.
33. Nowy zamek/ Pierścień/ Przyklejenie oderwanego  zamka 60,00-100,00 zł.
34. Wymiana łańcuszka 80,00 zł.
35.Kontrola zgryzu 80,00 zł.
36. Polerowanie  (na życzenie Pacjenta) 80,00 zł.